Анализ рисков

Существует распространенный метод составления анализа рисков, который также рекомендован МОТ (Международной организацией труда).
Анализ рисков является обязательным для каждой компании, в которой хотя бы один человек работает по трудовому договору, и должен пересматриваться не реже одного раза в год.
Анализ рисков оценивает факторы риска трудовой среды, влияющие на сотрудников.
Самое важное при его составлении — это качество. Это означает, что анализ рисков составлен именно для вашей компании и действительно может использоваться в вашей рабочей среде. Это подтверждается многими судебными решениями и расследованиями заболеваний/несчастных случаев на производстве.

Анализ рисков является важным документом, который раскрывает:

1. Опасности в рабочей среде.
2. Действия по снижению этих рисков.
3. Необходимость знаков безопасности и средств индивидуальной защиты.
4. Необходимость подготовки плана действий по рабочей среде.
5. Необходимость проверки здоровья.

Важно, чтобы анализ рисков постоянно обновлялся. Например, при внедрении нового оборудования, изменении планировки рабочих мест, создании новых рабочих мест или при переезде в новое помещение. После того, как анализ рисков составлен или обновлен, он представляется сотрудникам.

Riskianalüüsi protsess:

Levinud meetod, mis on soovitatud ILO (International Labour Organization) poolt.

Füüsikalised ohutegurid

Müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus ja elekromagnetväli; õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.

Füsiloogilised ohutegurid

Füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üle väsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuse või põduruseni.

Keemilised ohutegurid

Tolm, suits, gaasid, aurud, ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid.

Bioloogilised ohutegurid

Mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jne), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis.

This site is registered on wpml.org as a development site.